LEIKKI

Leikkimistä voi kutsua ihmisyyteen kasvamiseksi. Leikki tukee lapsen persoonallisuuden kehitystä ja minätietoisuuden syntymistä niin merkittävällä tavalla, ettei mikään muu toiminta voi sitä korvata.

Meidän tehtävämme päiväkodissa on taata jokaiselle lapselle mahdollisuus vapaaseen leikkiin turvallisessa, kodinomaisessa ja leikkirauhan tarjoavassa ympäristössä - jokaisena päiväkotipäivänä. Useimmat lapset ovat onnellisimmillaan saadessaan leikkiä pitkäkestoisia leikkejä yhdessä toisten lasten kanssa.
 
Lapsi tarvitsee leikkiä mm.

  • Abstraktin ajattelun ja kielen kehittymiseen (lapsi jolla on mahdollisuus leikkiin, omaksuu kieltä sen koko rikkaudessaan).
  • Ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen (leikkivät lapset ovat ongelmanratkaisutilanteissa innokkaampia, luovempia ja oma-aloitteisempia sekä tarvitsevat vähemmän aikuisen tukea).
  • Oppimisvalmiuksien kehittymiseen (leikeissä harjoitellaan niitä taitoja, joihin lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen perustuvat).
  • Motoristen taitojen oppimiseen.
  • Tunnekokemusten käsittelyyn ja jäsentämiseen sekä moraalin ja empatian kehittymiseen.
  • Ystävyyssuhteiden luomiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvien sääntöjen oppimiseen.

Lapselle leikkiminen on sitä, kun ollaan tai tehdään jotain leikisti. Lapsi osaa tehdä eron leikin tekojen ja todellisten tapahtumien välille. Leikissä on myös jotain salattua, joka avautuu vain toisille lapsille kielestä ja kulttuurista riippumatta. Leikin kieli on universaalia viisautta, jota tulee arvostaa ja vaalia jokaiselle lapselle kuuluvana oikeutena.

kuva_leikki